Regulamin
 1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi pola paintball'ego Paintballgame obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie pola.
 2. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, na teren pola paintball'ego Paintballgame mają wstęp gracze oraz osoby im towarzyszące i inne osoby, po uzyskaniu zgody obsługi.
 3. Teren pola paintball'ego Paintballgame jest podzielony na dwie strefy: strefę bezpieczną i strefę gry.
 4. W grze mogą uczestniczyć:
  • osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
  • osoby, które ukończyły 16 lat, po zgłoszeniu się ze swym prawnym opiekunem, który wyrazi pisemną zgodę na udział podopiecznego w grze.
 5. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Palenie jest dozwolone tylko w strefie bezpiecznej w miejscu do tego wyznaczonym.
 7. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz funkcjonowania sprzętu.
 8. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
 9. Strzelanie z broni pneumatycznej (karabinek paintball'owy zwany dalej "markerem") może odbywać się tylko w ściśle wyznaczonym terenie - strefie gry.
 10. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.
 11. Przebywający na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu. Trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie. Siatka zastosowana na polu gry ma charakter wyłącznie maskujący, osoba znajdująca się za nią w dalszym ciągu ma obowiązek przebywania w masce ochronnej.
 12. Gracz przebywający poza strefą gry zobowiązany jest skierować lufę do ziemi oraz zabezpieczyć spust swojego markera. Markery w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry.
 13. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry. Kategorycznie zabrania się kierowania ognia poza obręb pola gry.
 14. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest kategorycznie zabronione.
 15. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 16. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
 17. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami.
 18. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
  • trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby
  • własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta
  • decyzji sędziego bądź obsługi pola, gdy nie przestrzega regulaminu gry.
 19. Zawodnik, który chce zejść z pola gry z powodu zacięcia się markera, aby uzupełnić kulki bądź gaz, daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany.
 20. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki.
 21. Gramy tylko kulkami organizatora.
 22. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.
 23. Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. Użycie takich kulek może spowodować uszkodzenie markera.
 24. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi.
 25. W przypadku zawinionego uszkodzenia broni lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.
 26. Osoby nie stosujące się do regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.
 27. Gracz zobowiązany jest również do podpisania oświadczenia:
  Oświadczam, iż zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball, w której uczestniczę wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będę wnosił roszczeń do organizatora.
Zasady bezpiecznego użycia markera
 • Zakładaj, że Twój marker jest załadowany, nawet jeśli wiesz, że tak nie jest
 • Nie zaglądaj do lufy i nie pokazuj wnętrza lufy swoim kolegom
 • Nie strzelaj do innych uczestników gry z odległości mniejszej niż 5 metrów
 • Nie naprawiaj samodzielnie markera
 • Nie dokonuj żadnych modyfikacji bądź regulacji markera
 • wszelkich nieprawidłowościach w działaniu markera informuj prowadzącego grę (odkręcone śrubki, odpadające zasobniki na kulki, syczenie gazu itp.)
 • Poza polem gry oraz po zakończeniu gry zabezpiecz marker ,lufę skieruj ku ziemi

Zasady bezpieczeństwa na polu gry
 • Nigdy nie zdejmuj maski w czasie gry na terenie, w którym rozgrywana jest gra, nawet, jeśli nie bierzesz w niej udziału
 • Nie celuj, a tym bardziej nie strzelaj, do osób nie uczestniczących w grze lub znajdujących się poza polem gry
 • Nie strzelaj do graczy, którzy sygnalizują, że zostali trafieni bądź mają inne problemy
 • Nie strzelaj do zwierząt dzikich ani oswojonych
 • Nie strzelaj nigdzie poza wyznaczonym do tego miejscem
 • Upewnij się, że maska dobrze się trzyma i nie spadnie ci podczas biegu
 • Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń organizatora i prowadzącego grę pod groźbą usunięcia z pola gry.
Do góry